Văn phòng

I. Vị trí và chức năng
Giúp Cục trưởng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục; thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, cải cách hành chính, tài chính, quản trị công sở; tham mưu Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, truyền thông, thi đua khen thưởng, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác kế hoạch, tổng hợp
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Cục trình Cục trưởng ban hành; giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác;
b) Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục hoặc theo phân công của Cục trưởng;
c) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Cục trưởng và cấp có thẩm quyền giao;
d) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, báo cáo Cục trưởng;
đ) Xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra việc chấp hành Quy chế làm việc, việc thực hiện trách nhiệm, việc chấp hành các quy trình công tác của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
e) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ về hợp tác quốc tế, chuyển đổi số của Cục;
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Cục xây dựng lịch công tác hằng tuần.
2. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ
a) Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, chuyển văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân; kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành các văn bản đi của Cục;
b) Quản lý, sử dụng con dấu của Cục theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức thực hiện công tác bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
d) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.
3. Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính:
a) Đơn vị thường trực, đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Cục;
b) Tiếp nhận, phân loại, chuyển các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục đến các đơn vị để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Cục trưởng phân công;
c) Tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính của Cục;
d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục theo kế hoạch đã được phê duyệt.
4. Công tác tài chính, kế toán
a) Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hằng năm được giao cho Cục;
b) Hướng dẫn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán thu, chi tài chính qua tài khoản của Cục;
c) Hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt quyết toán về công tác tài chính, tài sản, kế toán hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Cục;
d) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các nhiệm vụ thu chi của Cục.
5. Công tác quản trị công sở và bảo đảm điều kiện làm việc, phương tiện đi công tác cho Cục
a) Quản lý trụ sở làm việc; cải tạo, sửa chữa, mua sắm, duy tu, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan Cục;
b) Công tác lễ tân khánh tiết tại cơ quan Cục;
c) Bảo đảm các điều kiện làm việc, thông tin liên lạc của cơ quan Cục;
d) Bảo đảm phương tiện đi công tác của cơ quan Cục;
đ) Bảo đảm cảnh quan công sở, vệ sinh môi trường, y tế, phòng chống dịch bệnh theo quy định chung của cơ quan Bộ;
e) Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, bão lụt theo quy định chung của cơ quan Bộ;
g) Tổ chức kiểm kê, điều chuyển, thanh lý tài sản, trang thiết bị của cơ quan Cục theo quy định của pháp luật.
6. Công tác truyền thông
a) Tham gia truyền thông về các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Văn phòng Bộ;
b) Quản trị nội dung trang thông tin điện tử của Cục.
7. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng
a) Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục;
b) Xây dựng Danh mục vị trí việc làm và khung năng lực các vị trí việc làm của Cục;
c) Đầu mối tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Cục;
d) Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch; tuyển dụng; xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng và đề xuất cử công chức, viên chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng hằng năm;
đ) Thẩm định Quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc Cục;
e) Hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc Cục.
8. Triển khai công tác đánh giá, phân loại, xét thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động của Cục.
9. Tham mưu giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo liên quan đến việc chấp hành Quy chế làm việc, việc thực hiện trách nhiệm và việc chấp hành các quy trình công tác của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
10. Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm; thành viên các đoàn thanh tra, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra hằng năm.
11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
III. Nhân sự

Chánh Văn phòng Lê Việt Anh Lê Việt Anh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vietanhle@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn Quang Tuấn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenquangtuan@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Kế toán trưởng Tống Văn Nam Tống Văn Nam
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tvnam@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Nguyễn Minh Hà Nguyễn Minh Hà
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nmha@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Cao Lê Phương Cao Lê Phương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email clphuong@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Phan Hoài Thu Phan Hoài Thu
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phthu@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Phạm Thị Thúy Phạm Thị Thúy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamthuy@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Bích Hồng Nguyễn Thị Bích Hồng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ntbhong@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Nhân viên Nguyễn Xuân Chuyền Nguyễn Xuân Chuyền
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nxchuyen@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây